Whatsapp İletişim Hattımız
0538 418 2546
ONLINE DERSLER

Kişisel Verilerinin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.Giriş…………………………………………………………………………………………1

2. Amaç………………………………………………………………………………………..1

3. Kapsam……………………………………………………………………………………...1

4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı………………………………………….....1

5. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri……………………………………………………………...2

6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları………………………………………………………………3

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması…………………………………………………4

8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci…………………………………………………5

9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi………………………………………………6

10. Veri İşleyen Kişi Grubu ve Veri Kategorisi……………..………………………………...7

11. Kişisel Verilerin Aktarılması………………………………………………………………7

12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri……………………………………………8

13. Yürürlük…………………………………………………………………………………....8

 

 

1. Giriş

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin

korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması

konusunda, Veri Sorumlusu sıfatıyla YKSDİL EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

(“YKSDİL ”) tarafından oluşturulan işbu kişisel verilerin korunması

politikası ile; şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları,

(kursiyer-öğrenciler), öğrenci velileri/vasileri, müşteriler, üçüncü kişiler, ziyaretçiler ve

YKSDİL  ile ticari ve hukuki ilişki içinde bulunan tüm gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin

güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için YKSDİL  tarafından

gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

2. Amaç

YKSDİL ‘in bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen

kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik

tedbirler ile başta YKSDİL  çalışanları ve eğitim hizmeti sunduğu öğrenciler olmak üzere hukuki

ve ticari ilişki içerisinde bulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan ya da

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen

kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

3. Kapsam

Bu Politika; YKSDİL ’da, başta çalışanlar olmak üzere, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş

başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler, müşteriler, kursiyerler (öğrenciler), öğrenci

verileri/vasileri, ziyaretçiler ve YKSDİL  ile hukuki ve ticari ilişki içinde olan ilgili tüm gerçek

kişilerin, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla

otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı

Bu kapsamda YKSDİL ‘in kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

• İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,

• Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Talep ve şikâyet yönetimi,

• Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

• Öğrenci (kursiyer) kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun

kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine

ilişkin YKSDİL  tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

5. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri

YKSDİL , bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan

temel ilkeler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır:

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

kadar muhafaza etme,

• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere

aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine

uygun davranma,

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları

YKSDİL , bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:

• Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,

• Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili

ve gerekli olması halinde,

• YKSDİL ‘in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

• Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,

• Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi,

kullanılması veya korunmasının zorunluluk arz etmesi halinde,

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla YKSDİL ‘in meşru

menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi

halinde,

• Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının

hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumdaki kişisel

veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda

bulunması halinde, kişisel veriler işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

YKSDİL , kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar

ve uygulamalara göre gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu

kapsamda;

• YKSDİL  tarafından görevlendirilen bilişim uzmanları tarafından kişisel verilerin hukuka

uygun işlenmesini sağlamak için YKSDİL  bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme

faaliyetleri kapsamında kurulan sistem, Bilgi İşlem Hizmeti satın alınan şirket tarafından

denetlenmekte ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması

gereği YKSDİL  üst yönetimine raporlanmaktadır.

• Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak

işlenmesi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmakta ve eğitilmektedir.

• YKSDİL  bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce gerçekleştirilen iş süreçleri analiz

edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları

yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmıştır.

• YKSDİL ‘in tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı

Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir.

• YKSDİL  ile çalışanları, stajyerleri, çalışan adayları, kursiyerleri-öğrencileri, öğrenci

velileri/vasileri, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan

dokümanlara yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme, kullanmama ve

paylaşmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanlar ve diğer

kişilerin farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.

• YKSDİL , teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler

periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

• Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetki matrisleri oluşturularak,

yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar

kurulmaktadır.

• Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli

olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir.

• Çalışanlar, tarafından işin gereği olarak öğrenilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun

hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında

kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam

edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler

alınmaktadır.

• YKSDİL , iş ilişkisinde olduğu alt işveren ve tedarikçileri ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik

sözleşmesi); gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağına ve kendi kuruluşlarında bu

tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir

biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

• Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz

erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci

YKSDİL ‘in işbu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri

kapsamında şirketle paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine

göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧işlenmiş̧olması hâlinde düzeltilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak için http:/www.YKSDİL dil.com ve www.yds.net web

sitelerimizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak

şirketimizle irtibata geçilebilir.

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri YKSDİL

tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi

YKSDİL , ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda

öngörülen süreler kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle

saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, YKSDİL  tarafından yürütülen faaliyet ve

uygulamalar ile YKSDİL ‘in ticari yaşamının gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta ve

bilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel

verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen; verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda

delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis

edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bu gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka

amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla verilere

erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri

Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtilen teknik yöntemlerden şirketin iş süreçleri ve

faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir. Kamera

izleme ile ilgili tutulan kayıtlar 30 günde bir silinmektedir.

10. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri

YKSDİL  tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir.

Bunlar şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt

işverenler, alt işveren çalışanları, öğrenciler/kursiyerler, öğrenci verilileri/vasileri, üçüncü

kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerdir.

YKSDİL , 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışanlarıyla ilgili olarak

işçi-işveren iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, aile ve

yakınlık, adli sicil, görsel ve işitsel, eğitim, finans, özlük, sağlık verilerini işlemektedir. Hizmet

tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının;

kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, tedarikçilerin; kimlik,

iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj

yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini,

herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin

incelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, lokasyon bilgilerini, iş bu

Politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yYKSDİL lar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin;

kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi

konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini, ticari ilişki içerisinde olduğu

müşterilerin; kimlik, iletişim ve finans bilgilerini, YKSDİL ‘in ana faaliyet konusu olan eğitim

faaliyetleri kapsamında kursiyer-öğrenci olarak başvuruda bulunan kişilerin kimlik, iletişim,

aile ve yakınlık, mesleki deneyim, imza, sağlık, görsel ve işitsel verileri ile öğrenci

verileri/vasileri’nin kimlik ve iletişim verileri işlenmektedir.

11. Kişisel Verilerin Aktarılması

YKSDİL , 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen

veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

• YKSDİL ‘in üst düzey yetkililerine,

• YKSDİL ‘in yetkililerine,

• Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına

• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

YKSDİL , bu Politika kapsamında işlediği kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal

düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında

uyumsuzluk bulunması durumunda YKSDİL  yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını

kabul etmektedir.

İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya

güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili

kişilere web sitesi üzerinden duyurulur.

www.yksdilakin.com web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım

alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

YKSDİL  kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat,

6698 sayılı Kanun ve “YKSDİL EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” Kamera İzleme Politikası”nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak

sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti, işyerinin güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve

güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. YKSDİL  tarafından yürütülen kamera ile izleme

faaliyetleri konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak

aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışından kimseyle

paylaşılmamaktadır.

13. Yürürlük

YKSDİL EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİtarafından

uygulanacak olan iş bu Politika 01 AĞUSTOS 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim